Algemene voorwaarden

Praktijk Namaste
Acacialaan 29
3941 JP Doorn
06 21206457
www.namaste-massage.nl

Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut van (Praktijk Namasté en de cliënt / de cliënten

1. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft
afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een
behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.

2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig;
a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.
b. De behandeling heeft betrekking op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.

3. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden
worden beëindigd:
a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wilt
afspreken;
c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;
i. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelings-
overeenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de
therapeut;
j. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de
competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in
ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

4. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een
termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders
afgesproken tussen therapeut en cliënt;

5. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie
afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt rekent via ideallink na de sessie af, tenzij anders afgesproken.
6. In aanvulling op de bepaling nummer 5 is de minimumtijd voor sessies met één persoon
één uur en maximaal anderhalf uur.

7. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe
overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.

8. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur van te voren te
worden afgemeld. De therapeut brengt de helft van de kosten voor deze gemiste sessie in rekening wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.

9. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere
relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien.

10. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden
alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten)
overhandigd of medegedeeld.

11. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van
het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt.
Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt
afgesproken uurtarief.

12. De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG.
De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich
met klachten over de therapeut bij deze beroepsvereniging melden via secratariaat@vbag.nl De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren
Complementaire Zorg (RBCZ). Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege
www.tcz.nu

13. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de
therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten
van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden
verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde
aangifte bij de politie worden gedaan.

14. Therapeut, Ilse Herrebrugh van Praktijk Namaste is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers an arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

15. Therapeut Ilse Herrebrugh van Praktijk Namaste ) is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Acacialaan 29 in Doorn noch voor andere schade ontstaan door
betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.